Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Harmonikas s.r.o. se sídlem Poděbradova 2506, 440 01 Louny, IČ: 250 36 441, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13794 (dále jen „Společnost“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro naši Společnost prioritou.

Společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá ve výrobě harmonik a hlasů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

  1. zpracování osobních údajů prováděné Společností během Vašeho používání webových stránek www.harmonikas.cz („Webové stránky“),
  2. zpracování osobních údajů prováděné Společností během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu,
  3. zpracování osobních údajů ze strany Společnosti během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli a na
  4. zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Společností zpracovávány pro tyto účely:

 

  • Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (objednávky, smlouvy o dílo, technické služby);
  • Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů, a cílení reklamy (Společnost může zasílat obchodní sdělení či newslettery, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu; pro cílení reklamy mohou být využívány také údaje získané při návštěvě Webových stránek);
  • Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, například ochrana sítě proti poškozujícímu jednání nebo ochrana před zneužitím Webových stránek, oborový monitoring trhu práce a služeb);
  • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o výrobu měchu na míru).

Zpracovávané osobní údaje

Společnost je oprávněna zpracovávat následující údaje dle účelu zpracování:

Účel zpracování:

Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování poptávek zaslaných pomocí formuláře na výrobu měchu na míru.

Účel zpracování:

Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování poptávek zaslaných pomocí formuláře na výrobu měchu na míru.

Účel zpracování:

Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování poptávek zaslaných pomocí formuláře na výrobu měchu na míru.

Účel zpracování:

Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování poptávek zaslaných pomocí formuláře na výrobu měchu na míru.

Osobní údaje jsou Společností zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb. Společnost je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webové stránky.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Společnosti, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Společnosti anebo prostřednictvím e-mailové zprávy na harmonikas@harmonikas.cz odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů

Společnost Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Společnosti a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společností, popř. jiné údaje, které Společnost obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Společnost za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétní situací.

Doba uchování osobních údajů

Společnost Vaše osobní údaje zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnosti ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje Společnost zpracovává dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*
Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétní situací
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím poptávkového formuláře po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

* Společnost je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Společnost o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme.

  • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Společnost zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže Vaše osobní údaje, pokud
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • zpracování je protiprávní,
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo
  • odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Společnost osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
  • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Společnost osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytl(a), předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Společnost nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.1.2022.